HOME

Privacyverklaring Pels en Pluim Hardenberg

Pels en Pluim Hardenberg (KvK 40060139) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.pelsenpluimhardenberg.nl
Penningmeester: Niels van den Dool, Schuineslootweg 91 A, 7777 RJ te Schuinesloot, mail n.vandendool@gmail.com

Vaststelling
Deze privacyverklaring is vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 januari 2019. Indien noodzakelijk past Pels en Pluim Hardenberg haar privacy beleid aan om deze up-todate te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pels en Pluim Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich als lid van de vereniging heeft aangemeld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voorletters en achternaam – Adresgegevens. De gegevens worden vastgelegd in de ledenadministratie welke door de penningmeester van Pels en Pluim Hardenberg wordt beheerd. Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Pels en Pluim Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - De vastlegging van uw lidmaatschap in de ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pels en Pluim Hardenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap verwijderd. Dit gebeurt uiterlijk 1 jaar nadat aan alle verplichten vanuit het lidmaatschap is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pels en Pluim Hardenberg verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden in verband met het doel van onze vereniging (o.a. aan KLN/NBS en tentoonstellingsbesturen) . Mocht het bestuur van Pels en Pluim Hardenberg wettelijk verplicht zijn om hiervoor uw toestemming te vragen, dan zullen wij vooraf toestemming vragen

Website en Cookies
Pels en Pluim Hardenberg is verantwoordelijk voor de website www.pelsenpluimhardenberg.nl. Op deze website kunnen foto’s en video’s geplaatst worden waarbij enkele persoonsgegevens vermeld worden, van zaken welke gerelateerd zijn aan het doen van onze vereniging. Voor het plaatsen van foto’s is afzonderlijk toestemming gevraagd aan onze leden op XXXX, welke toestemming geadministreerd wordt in de ledenlijst. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Het is wettelijk niet noodzakelijk hiervoor vooraf toestemming te geven. De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren Pels en Pluim Hardenberg raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pels en Pluim Hardenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aan te geven ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar n.vandendool@gmail.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pels en Pluim Hardenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pels en Pluim Hardenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via n.vandendool@gmail.com