HOME

Informatie over Pels en Pluim, Kleindierliefhebbers Nederland en N.B.S. kan worden ingewonnen bij het bestuur van Pels en Pluim.
 

 

Pels en Pluim Hardenberg

Pels en Pluim is een kleindiervereniging en dat wil zeggen dat het een vereniging is voor mensen die zich bezighouden met het houden en / of fokken van de volgende diergroepen: konijnen, cavia’s, kleine knagers, grote hoenders en dwerghoenders, sierduiven en sier- en watervogels.
Pels en Pluim is opgericht in 1967 en bestaat ruim 50 jaar. Over de historie van deze vereniging is verder op deze website meer informatie te vinden.

Pels en Pluim is aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie de KLN. Dit staat voor Kleindierliefhebbers Nederland. Ieder jaar houdt de KLN haar jaarvergadering waarin allerlei zaken die te maken hebben met de kleindiersport aanbod komen. Hier moet men denken aan zaken als internationale samenwerking, gezondheid en welzijn van de dieren, de tentoonstellingsactiviteiten, de opleiding tot keurmeester, enting bij dieren (om bijvoorbeeld pseudovogelpest tegen te gaan), PR activiteiten en het eigen Kleindiermagazine. Op de jaarvergadering worden ook allerlei voorstellen van uit het veld in stemming gebracht. Gaat het over de sierduiven dan komen we terecht bij de NBS en die letters staan voor de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen.
Dichter bij huis vergadert 2 à 3 maal per jaar het bestuur van de Kleindierliefhebbers Overijssel.
Van alle kleindierverenigingen in Overijssel komen afgevaardigden van de verenigingen bijeen om zaken rond de hobby, de tentoonstellingen en de landelijke voorstellen te bespreken.
Nog dichter bij huis is een buurverenigingenoverleg opgericht om te kijken waar de drie deelnemende verenigingen uit Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg elkaar kunnen ondersteunen.
Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in uitwisseling van informatie naar elkaar, uitnodigingen voor elkaars activiteiten, samen optrekken waar mogelijk is. Deze drie vereniging hebben voor het tentoonstellingsgebeuren de SKTV opgericht: Stichting Kleindier Tentoonstelling Vechtdal.

Pels en Pluim en haar leden vergaderen vier keer per jaar over club specifieke zaken, zoals de voorstellen van bestuur en leden, huldiging van jubilarissen, aanschaf clubkleding, tentoonstelling, enten en tatoeëren, clubactiviteiten etc. Het bestuur van Pels en Pluim vergadert zes keer per jaar en zorgt dat de vergaderingen goed zijn voorbereid, dragen zorg voor een gevarieerd aanbod en houden het wel en wee van de club en de leden goed in het oog.

Pels en Pluim heeft net als veel andere kleindierverenigingen te maken met een vergrijzend ledenbestand. Vandaar dat we ons op allerlei manieren kenbaar en zichtbaar maken in de hoop ook jongere mensen en jeugd te interesseren voor onze hobby.